www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 11 hostů a žádný člen

Podívejme se krátce na některé hlavní Ježíšovy rysy, které jsou v naprostém kontrastu s ostatními světovými náboženstvími.

sobota, 30 červen 2007 16:59

Poznat Boha osobně

Co je potřeba k tomu, abychom mohli začít vztah s Bohem?

Po shlédnutí filmu Šifra mistra Leonarda si říkám, jestli je vůbec na Bibli, Ježíši a křesťanství něco pravdivého.

sobota, 30 červen 2007 16:54

Co když Boha ani neodmítám ani neberu?

Co když Boha ani neodmítám ani neberu? Když neříkám, že Bůh neexistuje ale ani netvrdím, že jo?

sobota, 30 červen 2007 16:52

Proč ke štěstí potřebuji Boha?

Jsem v životě šťastný. Proč bych měl svoje štěstí a smysl života čerpat z nějaké představy o Bohu?

sobota, 30 červen 2007 16:44

Zlo ve jménu Boha?

"Proč se v Bibli píše "nezabiješ" a přitom bylo víc lidí zabito ve jménu Boha než z jakýchkoli jiných důvodů?"

sobota, 30 červen 2007 16:37

Bůh se nezajímá?

Divím se, jak můžete věřit v Boha, když se na světě děje tolik špatných věcí a je vidět, že to Boha nezajímá?           

sobota, 30 červen 2007 12:09

Trápení

Rozvíjející se poupěŽalm 28:7 Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Žalm 34:19-20 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

Žalm 57:2-4 Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

Žalm 119:154 Ujmi se mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak jsi řekl.

Izajáš 49:15-16 Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.

Žalm 27:10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.

Žalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 147:3 Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.

Jeremjáš 31:13 “Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.

Žalm 27:5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Přísloví 15:13 Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.

sobota, 30 červen 2007 12:07

Starosti

StarostiMatouš 6:34 Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení.”

Filipským 4:6-7 O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.

1. Petrova 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

Římanům 8:35 Kdo nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování? Snad hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Přísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Jeremiáš 17:7 Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

sobota, 30 červen 2007 12:06

Zlost

ZlostJób 5:2 Pošetilce zabíjí vztek, žárlivost usmrcuje prostoduché.

Přísloví 19:11 Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti provinění.

Přísloví 21:19 Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

Přísloví 25:28 Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Přísloví 29:22 Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků.

Efezským 4:26-27 “Hněvejte se a nehřešte;” ať nad vaším hněvem nezapadá slunce. Nedávejte místo ďáblu.

Efezským 4:31-32 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností. Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Jakubuv 1:19-20 Proto, moji milovaní bratři, ať je každý člověk pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; neboť lidský hněv Boží spravedlnost nepůsobí.

Žalmy 34:13-15 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.