www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 44 hostů a žádný člen

Vztah rodiče a děti

: ***** (0, 0 Votes)

Titovi 2:3-4 Podobně starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté, ať nejsou pomlouvačné ani zotročené množstvím vína, ať jsou učitelkami dobrého, ať učí mladé ženy, aby milovaly manžely a děti,

Koloským 3:20-21 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.(Ekum.př.)

Koloským 3:20-21 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu. Otcové, nepopouzejte své děti, aby nebyly sklíčené. (NBK)

Timoteovi 3:12 Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy.

Efezským 6:1-4 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé. “Cti svého otce i matku,” to je první přikázání se zaslíbením: “aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi.” A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání.

Lukáš 18:15-16 Přinášeli tedy k němu i novorozence, aby se jich dotýkal. Když to však uviděli učedníci, přísně je napomínali. Ježíš je ale zavolal a řekl: “Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.

Matouš 19:13-15 Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně pokládal ruce a modlil se, ale učedníci je přísně napomínali. Ježíš ale řekl: “Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně, protože takovým patří nebeské království.” A tak na ně pokládal ruce a potom odtud odešel.

Matouš 18:3-5 a řekl: “Amen, říkám vám, že jestli se neobrátíte a nebudete jako malé děti, vůbec do nebeského království nevejdete. A proto kdokoli se poníží a bude jako toto malé dítě, ten je v nebeském království největší. A kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mne.”

Skutky apoštolské 2:38-39 Petr jim tedy řekl: “Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. To zaslíbení totiž platí vám i vašim dětem i všem, kdo jsou daleko, kohokoli povolá Pán, náš Bůh.”

Žalmy 127:3-5 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!

Přísloví 4:1 Poslouchejte, synové, učení otcova, a pozorujte, abyste poznali rozumnost.

Práce a problémy v práci

: ***** (0, 0 Votes)

V�?elaŽalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Přísloví 3:9-10 Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.

Přísloví 16:3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Přísloví 16:8 Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.

Izajáš 41:13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: “Neboj se, já jsem tvá pomoc.”

Lukáš 6:38 Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína. Jakou mírou totiž měříte, takovou vám bude zase odměřeno.”

Kazatel 9:1 O tom všem jsem uvažoval a ve všem tom jsem zjistil, že spravedliví a moudří i jejich práce jsou v ruce Boží.

Přísloví 11:18 Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

Přísloví 18:9-10 Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce.

Deuteronomium 30:9 Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.

2. Tesalonickým 3:10-12 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.

Prosba k Bohu

: ***** (0, 0 Votes)

VážkaŽalm 4:4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Matouš 7:7-11 “Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když ho poprosí o chléb? A když poprosí o rybu, dá mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí?”

Jan 15:7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.

Efezským 3:20-21 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Jakub 4:2-3 nemáte, protože neprosíte. Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše.

1. Janova 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Jeremjáš 32:27 “Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Trápení

: ***** (0, 0 Votes)

Rozvíjející se poupěŽalm 28:7 Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Žalm 34:19-20 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

Žalm 57:2-4 Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

Žalm 119:154 Ujmi se mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak jsi řekl.

Izajáš 49:15-16 Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.

Žalm 27:10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.

Žalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 147:3 Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.

Jeremjáš 31:13 “Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.

Žalm 27:5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Přísloví 15:13 Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.

Starosti

: ***** (0, 0 Votes)

StarostiMatouš 6:34 Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení.”

Filipským 4:6-7 O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.

1. Petrova 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

Římanům 8:35 Kdo nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování? Snad hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Přísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Jeremiáš 17:7 Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

Zlost

: ***** (0, 0 Votes)

ZlostJób 5:2 Pošetilce zabíjí vztek, žárlivost usmrcuje prostoduché.

Přísloví 19:11 Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti provinění.

Přísloví 21:19 Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

Přísloví 25:28 Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Přísloví 29:22 Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků.

Efezským 4:26-27 “Hněvejte se a nehřešte;” ať nad vaším hněvem nezapadá slunce. Nedávejte místo ďáblu.

Efezským 4:31-32 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností. Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Jakubuv 1:19-20 Proto, moji milovaní bratři, ať je každý člověk pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; neboť lidský hněv Boží spravedlnost nepůsobí.

Žalmy 34:13-15 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.

Prosba

: ***** (0, 0 Votes)

VážkaŽalm 4:4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Matouš 7:7-11 “Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když ho poprosí o chléb? A když poprosí o rybu, dá mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí?”

Jan 15:7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.

Efezským 3:20-21 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Jakub 4:2-3 nemáte, protože neprosíte. Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše.

1. Janova 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Jeremjáš 32:27 “Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Zklamání

: ***** (0, 0 Votes)

ZklamáníŽalm 34:16 Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.

Žalm 34:19-20 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Jeremiáš 31:13 “Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.”

2. Korintským 1:3-4 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení, který nás potěšuje v každém našem soužení, abychom mohli potěšovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím potěšením, kterým jsme sami potěšeni od Boha.

Důvěra Bohu

: ***** (0, 0 Votes)

Důvěřuj BohuŽalm 37:3-6 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.

Přísloví 3:5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3:26 Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.

Přísloví 19:23 Bázeň před Hospodinem vede k životu; nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.

Filipským 1:6 Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.

Židům 10:35 Proto nezahazujte svou smělou důvěru, která má velikou odplatu.

Efezským 3:11-12 podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

1. Petrova 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

1. Janova 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Žalmy 31:15 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: “Ty jsi můj Bůh,

1. Janova 3:21-23 Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru. A o cokoli prosíme, přijímáme od něho, neboť zachováváme jeho přikázání a děláme to, co je v jeho očích příjemné. A to je to jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám dal přikázání.

1. Korintským 1:9 Věrný je Bůh, jímž jste byli povoláni ke společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána!

1. Korintským 10:13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

2. Tesalonickým 3:3 Pán je však věrný: on vás posílí a ochrání od zlého.

Zmatek

: ***** (0, 0 Votes)

Zmatek1. Korintským 14:33 Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.

Jan 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

Jakub 3:16 Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.

Galatským 5:22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.

Izajáš 48:18 Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny,

Žalm 37:11 Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.

Jakubův 1:5 Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá, a bude mu dána.

Jan 8:12 Ježíš k nim tedy znovu mluvil. Řekl: “Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.”