www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 132 hostů a žádný člen

Vysvobození z těžkostí

: ***** (0, 0 Votes)

Cesta venŽalm 17:5 Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.

Žalm 34:19-20 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Žalm 91:2-7 Říkám o Hospodinu: “Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.” Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Žalm 107:6 Když volali k Hospodinu v soužení svém, z úzkostí jejich vytrhl je. Jan 8:32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.”

Jan 8:34-36 Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navěky, syn zůstává navěky. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.”

2. Timoteovi 4:18 A Pán mě vysvobodí od každého zlého skutku a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

2. Korintským 1:8-10 Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí.

Když ztrácíte odvahu

: ***** (0, 0 Votes)

Ztráta odvahyDeuteronomium 31:6 Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.”

Deuteronomium 31:8 Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.”

Izajáš 41:10 Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Izajáš 41:13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: “Neboj se, já jsem tvá pomoc.”

Izajáš 40:28-29 Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Matouš 11:28 Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout.

1. Korintským 2:9 Ale jak je napsáno: “Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují.”

Filipským 1:6 Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.

1. Janova 5:4 Neboť všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

Skutky apoštolské 4:31 A když se modlili, zatřáslo se to místo, na kterém byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a mluvili Boží slovo se smělostí.

Boží odpuštění

: ***** (0, 0 Votes)

Boží odpuštěníIzajáš 55:7 Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

Matouš 6:14-15 Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám.”

Marek 11:25 A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, který je v nebesích, neodpustí vaše prohřešky vám.”

Koloským 3:13-14 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Efezským 4:31-32 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Žalmy 103:12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

Micheáš 7:18-19 Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy

Žalmy 86:5 neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

Odpuštění druhým

: ***** (0, 0 Votes)

Odpouštějte druhýmMatouš 6:14-15 Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám.”

Marek 11:25 A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, který je v nebesích, neodpustí vaše prohřešky vám.”

Římanům 12:17-21 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´ Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Koloským 3:13-14 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Efezským 4:31-32 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Matouš 18:21-35 Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: “Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Až sedmkrát?” Ježíš mu odpověděl: “Neříkám ti, že až sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.

Nebeské království je totiž podobné králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, byl přiveden jeden, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když pak neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Ten služebník tedy padl a začal se mu klanět se slovy: ‘Pane, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!’ Ten pán se tedy nad ním slitoval, propustil ho a dluh mu odpustil.

Když ale ten služebník odešel, našel jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu dlužil sto denárů, chytil ho a začal ho škrtit se slovy: ‘Zaplať mi, co dlužíš!’ Ten spoluslužebník tedy padl k jeho nohám a prosil ho: ‘Měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!’ Ale on nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud by nezaplatil, co dluží.

Když pak jeho spoluslužebníci viděli, co se stalo, velice se zarmoutili; šli ke svému pánu a pověděli mu všechno, co se stalo. Tehdy ho jeho pán zavolal a řekl mu: ‘Ty zlý služebníku! Odpustil jsem ti celý ten dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses i ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se slitoval já nad tebou?’

A tehdy se jeho pán rozhněval a dal ho katům, dokud nezaplatí všechno, co mu dlužil. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru jejich prohřešky.”

Kudy kam?

: ***** (0, 0 Votes)

Jan 8:12 Ježíš řekl: “Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.”

Žalm 25:12 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.

Žalm 32:8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Přísloví 2:6-11 Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit.

Přísloví 3:5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Izajáš 48:17 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: “Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.

Žalm 139:23-24 Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Kritizování

: ***** (0, 0 Votes)

KritizováníŘímanům 14:13 Nesuďme již tedy jedni druhé, ale raději posuďte toto: abyste nekladli před bratra kámen úrazu nebo pohoršení.

1. Korintským 4:3-5 Mně pak je to to nejmenší, abych byl posuzován vámi anebo lidským soudem; dokonce ani neposuzuji sám sebe. Nejsem si totiž o sobě ničeho vědom, ale tím nejsem ospravedlněn, neboť ten, kdo mě posuzuje, je Pán. Proto nesuďte nic předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvětlí to, co je skryté ve tmě, a zjeví úmysly srdcí. A tehdy bude mít každý chválu od Boha.

Jakubův 2:13 Neboť na toho, kdo neprokazuje milosrdenství, přijde nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí.

Lukáš 6:36-38 Buďte tedy milosrdní, jako je milosrdný i váš Otec.” “Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína. Jakou mírou totiž měříte, takovou vám bude zase odměřeno.”

Lukáš 6:41-42 Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? A jak můžeš říci svému bratru: `Bratře, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,´ když sám nevidíš trám ve svém oku? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám ze svého oka a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku, která je v oku tvého bratra.”

Římanům 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.

Jakubův 4:12 Je jen jeden Zákonodárce. Ten může zachránit i zahubit. Kdo jsi ty, že soudíš druhého?

Janova 3:17-18 Kdokoli však má jmění tohoto světa a vidí svého bratra, jak má nedostatek, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? Synáčkové moji, nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou.

Boží láska k nám

: ***** (0, 0 Votes)

Boží láskaPřísloví 3:11-12 Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 14:21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.” 1 Petruv 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

1. Janova 4:19-21 My milujeme jeho, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo: “Miluji Boha” a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl? A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.

1. Janova 4:9-11 V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé.

1. Janova 4:16 A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.

Římanům 8:39 výšina ani hlubina ani žádné jiné stvoření nás nebude moci oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Láska k druhým

: ***** (0, 0 Votes)

Láska k druhým Jan 15:12 Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás.

Galatským 5:13b -15 V lásce služte jedni druhým. Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: “Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.” Když se však navzájem koušete a požíráte, dejte pozor, abyste se vzájemně nepohltili!

Efezským 4:32 Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Koloským 3:13-14 Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.

1. Tesalonickým 5:12-14 Prosíme vás, bratři, abyste se znali k těm, kdo mezi vámi pracují, vedou vás v Pánu a napomínají vás, a abyste si jich v lásce nesmírně vážili kvůli jejich práci. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás tedy, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podpírejte slabé a se všemi mějte trpělivost.

1. Janova 4:7-12 Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo nevidí, ale jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti.

1. Janova 4:19-21 My milujeme jeho, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo: “Miluji Boha” a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl? A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.

Jan 13:34-35 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.”

Láska k Bohu

: ***** (0, 0 Votes)

Láska k Bohu1. Janova 5:3 Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.

Jan 14:23-24 Ježíš mu odpověděl a řekl: “Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova;

Matouš 22:36-39 “Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?” Ježíš mu řekl: ”`Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: `Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.´

1. Janova 4:20 Řekne-li někdo: “Miluji Boha” a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl?

Manželství

: ***** (0, 0 Votes)

Surfování ve dvou Marek 10:6-9 Ale od počátku stvoření je Bůh `učinil muže a ženu´. `Proto člověk opustí svého otce i matku a přilne ke své manželce. A ti dva budou jedno tělo,´ takže už nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje.”

Židům 13:4 Manželství ať je všemi ceněno a jeho lože ať je neposkvrněné; smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh.

1. Korintským 7:10-13 Manželům pak přikazuji ne já, ale Pán: Manželka ať neodchází od muže. Kdyby však přece odešla, ať zůstává nevdaná, anebo ať se smíří s manželem. Také muž ať neopouští svou ženu. Ostatním pak říkám já, nikoli Pán: Má-li nějaký bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním žít, ať ji neopouští. A žena, která má nevěřícího manžela a ten je ochoten s ní žít, ať ho neopouští.

Matouš 19:7-9 Oni mu ale řekli: “Proč tedy Mojžíš přikázal dát potvrzení o rozvodu a tak propustit ženu?” Odpověděl jim: “Mojžíš vám dovolil propouštět vaše manželky kvůli tvrdosti vašeho srdce, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdokoli by propustil svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vzal si jinou, cizoloží, a kdo si bere propuštěnou, cizoloží.”

Efezským 5:33 Ať však také každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. Žena pak ať má svého manžela v úctě.

Přísloví 12:4 Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

Přísloví 17:22 Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

Přísloví 14:1 Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.

Přísloví 18:22 Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

Kazatel 9:9 Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem.

Přísloví 30:21-23 Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři nemůže unést: otroka, který kraluje, blouda, který se přesytí chlebem, vdanou ženu, která není milována, a služku, která vyžene svou paní.

Koloským 3:18-19 Manželky, poddávejte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své manželky a nebuďte k nim hrubí.