www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 158 hostů a žádný člen

Rodiče a děti

: ***** (0, 0 Votes)

Titovi 2:3-4 Podobně starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté, ať nejsou pomlouvačné ani zotročené množstvím vína, ať jsou učitelkami dobrého, ať učí mladé ženy, aby milovaly manžely a děti,

Koloským 3:20-21 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.(Ekum.př.)

Koloským 3:20-21 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu. Otcové, nepopouzejte své děti, aby nebyly sklíčené. (NBK)

Timoteovi 3:12 Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy.

Efezským 6:1-4 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé. “Cti svého otce i matku,” to je první přikázání se zaslíbením: “aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi.” A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání.

Lukáš 18:15-16 Přinášeli tedy k němu i novorozence, aby se jich dotýkal. Když to však uviděli učedníci, přísně je napomínali. Ježíš je ale zavolal a řekl: “Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.

Matouš 19:13-15 Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně pokládal ruce a modlil se, ale učedníci je přísně napomínali. Ježíš ale řekl: “Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně, protože takovým patří nebeské království.” A tak na ně pokládal ruce a potom odtud odešel.

Matouš 18:3-5 a řekl: “Amen, říkám vám, že jestli se neobrátíte a nebudete jako malé děti, vůbec do nebeského království nevejdete. A proto kdokoli se poníží a bude jako toto malé dítě, ten je v nebeském království největší. A kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mne.”

Skutky apoštolské 2:38-39 Petr jim tedy řekl: “Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. To zaslíbení totiž platí vám i vašim dětem i všem, kdo jsou daleko, kohokoli povolá Pán, náš Bůh.”

Žalmy 127:3-5 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!

Přísloví 4:1 Poslouchejte, synové, učení otcova, a pozorujte, abyste poznali rozumnost.