www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 93 hostů a žádný člen

Strach

: ***** (0, 0 Votes)

Deuteronomium 31:8 Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.”

Žalm 23:4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Žalm 27:1 Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Žalm 34:5-7 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Žalm 91:1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: “Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.” Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Přísloví 18:10 Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Izajáš 41:10 Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Lukáš 12:7 Vám jsou však spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte.

2. Tesalonickým 3:3 Pán je však věrný: on vás posílí a ochrání od zlého.

2. Timoteovi 1:7 Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a jasné mysli.

1. Janova 4:18 V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven,

Žalm 56:12 v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?

Přísloví 29:25 Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Izajáš 51:7 “Slyšte mě, kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je můj zákon. Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení!

Žalm 27: 3 Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

Jan 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

Síla

: ***** (0, 0 Votes)

Žalm 29:11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

Žalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 118:14 Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.

Žalm 138:3 Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.

Izajáš 40:28-29 Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš 41:10 Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1. Korintským 10:13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Efezským 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Pokušení

: ***** (0, 0 Votes)

Přísloví 25:28 Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Lukáš 17:1 Ježíš řekl svým učedníkům: “Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí.

Galatským 6:1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

Jakubův 1:13-14 Nikdo, kdo je pokoušen, ať neříká: “Jsem pokoušen od Boha.” Bůh přece nemůže být pokoušen zlem a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je vlečen a váben svou vlastní žádostivostí.

1. Korintským 10:12 Proto ať ten, kdo se domnívá, že stojí, dá pozor, aby nepadl.

Trpělivost

: ***** (0, 0 Votes)

Židům 10:35-37 Proto nezahazujte svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Potřebujete totiž vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a dosáhli zaslíbení. “Neboť ještě velmi, velmi krátký čas a Ten, který přichází, přijde a neopozdí se.

Židům 12:1 Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi.

Jakubův 5:7-8 Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává drahou úrodu země, trpělivě na ni čeká, dokud nepřijme raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví; posilněte svá srdce, neboť se přiblížil Pánův příchod.

Zjevení Janovo 3:10 Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.

Galatským 5:22-23 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Římanům 15:4 Neboť vše, co bylo předem napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a skrze potěšení Písem měli naději.

1. Tesalonickým 5:14-15 Vyzýváme vás tedy, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podpírejte slabé a se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby někdo někomu neodplácel zlo zlem, ale vždycky následujte to, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny lidi.

Židům 6:11-12 Toužíme pak, aby každý z vás až do konce projevoval tutéž píli vzhledem k plné jistotě naděje, abyste nebyli líní, ale následovali příklad těch, kdo se skrze víru a trpělivost stali dědici zaslíbení.